[ mù guāng rú dòu ]

眼光像豆子那样小。形容目光短浅,缺乏远见。

[ dāo guāng xuè yǐng ]

形容血腥的杀戮。

[ liǎn è tāo guāng ]

比喻隐匿锋芒,才气不外露。

[ mù guāng rú jù ]

目光发亮像火炬。形容愤怒地注视着。也形容见识远大。

[ guāng cǎi yì mù ]

犹光彩夺目。 形容鲜艳耀眼。

[ mù jǐng cán guāng ]

犹言夕阳残照。比喻年老体衰,临近死亡。

[ qí guāng yì cǎi ]

奇妙的光亮和色彩。

[ chén guāng xī wēi ]

熹微:天色微明。早上天色微明。

[ fēng guāng yuè jì ]

指雨过天晴时明净清新的景象。亦比喻胸襟开阔、心地坦白。

[ shǔ mù cùn guāng ]

形容目光短浅,没有远见。

展开更多