[ fēng guāng yǐ nǐ ]

形容景色柔和美好。

[ mù guāng jiǒng jiǒng ]

炯炯:明亮的样子。两眼明亮有神。

[ lüè yǐng fú guāng ]

指浮光掠影,浮于表面不深入。

[ tāo guāng sì fèn ]

指掩藏才智,待时奋起。

[ hún sú hé guāng ]

浑俗:与世俗混同;和光:混合所有光彩。比喻不露锋芒,与世无争。也比喻无能,不中用。

[ rì yuè wú guāng ]

连太阳和月亮都失去了光彩。 比喻极其黑暗。

[ huà rì guāng tiān ]

①指太平盛世。②比喻众目昭彰、是非分明的场合。同“光天化日”。

[ dé hòu liú guāng ]

德:道德,德行;厚:重;流:影响;光:通“广”。 指道德高,影响便深远。

[ yè guāng zhī bì ]

珍贵的璧玉,夜间放光。

[ wú sī zhī guāng ]

比喻帝王的德泽。

展开更多