[ guāng máng wàn zhàng ]

形容光辉灿烂,照耀到远方。

[ hè hè zhī guāng ]

赫赫:显著貌。 原指太阳的光明亮清晰。后比喻人享有很高的威望和声势。

[ hùn sú hé guāng ]

同于尘俗,不露锋芒。指不求特异,与世无争。

[ lěi luò guāng míng ]

襟怀坦白,光明正大。

[ dāo guāng jiàn yǐng ]

隐约显现出刀剑的闪光和影子。形容环境充满了凶险的气氛。

[ shān guāng shuǐ sè ]

水波泛出秀色,山上景物明净。形容山水景色秀丽。

[ chǎn yáng guāng dà ]

发扬光大。指使美好的事物在原来基础上不断发展、扩大和提高。

[ chuān bì yǐn guāng ]

穿:凿通;引:引进。凿通墙壁,引进烛光。形容家贫读书刻苦。

[ rì yuè chóng guāng ]

重光:重放光芒。太阳月亮重放光芒。比喻经过一番动乱后出现新的清明局面。

[ jí guāng fèng yǔ ]

吉光与凤凰的毛羽。 比喻艺术珍品。

展开更多