[ guāng yīn rú jiàn ]

光阴:时间。时间如箭,迅速流逝。形容时间过得极快。

[ guāng qián yù hòu ]

光前:光大前业;裕后:遗惠后代。 为祖先增光,为后代造福。形容人功业伟大。

[ líng guāng piàn yǔ ]

比喻珍贵事物的一小部分。

[ huī guāng rì xīn ]

指进德修业不懈,日日更新。

[ tāo guāng yǐn huì ]

指隐藏才能,不使外露。 同“韬光养晦”。

[ shí huǒ guāng yīn ]

表示光阴之迅速,一眨眼就要过去。

[ piàn guāng líng yǔ ]

比喻零星的珍贵品。

[ shuǐ guāng shān sè ]

泛指山水景色。

[ guāng cǎi yào mù ]

光采鲜明,视之耀眼。

[ dōng bì yú guāng ]

东邻墙壁上透过来的光。 表示对他人有好处而对自己并无损害的照顾或好处。

展开更多