[ fú bào ]

双手扶持或抱着。《南史·萧坦之传》:“帝又夜醉…… 坦之 与 曹道刚 扶抱还 寿昌殿 瑇瑁牀上卧。” 宋 叶适 《蔡知閤墓志铭》:“ 孝宗 崩, 光宗 疾不能丧。太皇太后命今上即位。上却避再三,公与同列 韩侂胄 扶抱登御榻,涕泪被面,庭中惊悚。” 明 唐顺之 《都察院都事秦君墓表》:“ 张孺人 尝病瘫不能起……便溺起坐,必君自扶抱,朝夕必侧,如是者十九年。” 郭沫若 《屈原》第二幕:“ 屈原 因事起仓卒,且左右无人,亦急将 南后 扶抱。”

[ fú chuáng ]

谓年幼扶床学步。《玉台新咏·古诗<为焦仲卿妻作>》:“新妇初来时,小姑始扶牀;今日被驱遣,小姑如我长。” 唐 韩愈 《苗氏墓志铭》:“累累外孙,有携有婴,扶牀坐膝,嬉戯讙争。” 王闿运 《严通政庶母任氏寿颂序》:“ 鲁卿 纳币, 穆姜 犹嫌非姒;叔妹扶牀, 班氏 恐其自尊。”

[ fú bāng ]

扶助。《再生缘》第三三回:“只要入监时探望,也见得, 崔 家患难亦扶帮。” 杜鹏程 《年青的朋友·瀚海新歌三》:“那几个人准是外方人,他们到沙漠地来图啥呢?还不是为了扶帮咱们嘛!”

[ fú qīng ]

1.扶持倾危的建筑物。 2.喻挽救危局。

[ shēng fú ]

借指太阳。传说太阳从扶桑升起。以喻帝德。

[ yōng fú ]

搀扶。

[ fú pín ]

扶持贫困的农村、农户发展生产

[ fú bìng ]

1.带病,抱病[行动] 2.又如:扶病工作

[ fú jí ]

犹扶病。

[ fú lí ]

见“ 扶来 ”。

展开更多

猜你关注广告