[ chú qiáng fú ruò ]

铲除强暴,扶助弱者。

[ jiù sǐ fú wēi ]

救护生命垂危者,照顾危亡者。

[ chān fú ]

牵挽架扶

[ fú diān chí wēi ]

颠:倒,倾倒;持:握,把握。 指能够挽回颠危的局面。

[ xié fú ]

1.亦作“携扶”。 犹言扶老携幼。 2.携带扶持;搀扶。

[ jí bìng xiāng fú ]

有病的互相扶助。指患难时互相关心帮助。

[ fú qīng jì ruò ]

倾:倒塌,这里指遇到困境的人。 扶助困难的人,救济弱小的人。

[ fú zhèng chù xié ]

扶助正道,除去邪恶。

[ fú zhèng qū xié ]

祛:去除。扶持正气,去除邪气。现用来指扶持好的事物,纠正错误倾向。

[ fú wēi zhěng nì ]

溺:落水。扶助危难者,救起落水者。比喻尽力救助别人的危难。

展开更多

猜你关注广告