[ fú qiáng mō bì ]

抚摸着墙壁。比喻言论主张比较软弱平庸。

[ fú shǒu ]

1.用来保持身体平衡或支撑身体的横木或把手(如在船上的) 2.把手(如椅上的)。扶把

[ fú jià ]

脚手架。

[ fú wēi jiù kùn ]

对处境危急、困难的人给以救济帮助。

[ fú wēi dìng qīng ]

指在国家危殆将倾覆之时扶持之使安定。

[ dōng fú xī dǎo ]

从这边扶起,却又倒向那边。比喻顾此失彼。也形容坏习气太多,纠正了这一点,那一点又冒头了。

[ fú wēi yì qīng ]

指在国家危殆将倾覆之时扶持之使安定。

[ jì ruò fú qīng ]

弱:弱小;倾:倒塌,比喻境遇困难。 扶助弱小和处境困难的人。

[ fú wēi chí diān ]

扶:帮助;持:握,把握;颠:倒,倾倒。指挽回处于危难中的国家或人。

[ dìng luàn fú shuāi ]

定:平定;扶:帮助,扶持。平定祸乱,扶持衰弱。

展开更多

猜你关注广告