[ chǔ chǔ yǒu zhì ]

形容陈列整齐,富有情趣。

[ chǔ chǔ sù sù ]

形容风度清雅高迈。

[ chǔ gē sì qǐ ]

比喻四面被围,陷入孤立危急的困境。

[ chǔ guān qín lóu ]

旧时指歌舞场所,也错指妓女居住的地方。

[ chǔ cái jìn yòng ]

楚国的人才为晋国所用。比喻本国的人才外流到别的国家工作。

[ chǔ yāo qí lǐng ]

指腰肢纤细,颈项洁白如蝤蛴。 形容女子体态之美。

[ chǔ gē sì miàn ]

比喻四面被围,陷入孤立危急的困境。

[ chǔ mèng yún yǔ ]

楚王梦,云雨情。后比喻男女亲昵。

[ jìn yòng chǔ cái ]

指一国聘用别国的人材。

[ chǔ chǔ kě rén ]

形容姿容清秀,使人惬意。

展开更多