[ bù cún bù jì ]

指支持不住,受不住。

[ bá máo jì shì ]

指受轻微损失而能有利于世人。

[ jì shì jiù rén ]

济:拯救。拯治时世救济人民。

[ kuān měng xiāng jì ]

宽:宽容;猛:严厉,猛烈;济:相辅而行。指政治措施要宽和严互相补充。

[ xiāng kè xiāng jì ]

互相制约而又互相促进。

[ jì pín bá kǔ ]

指救援贫苦人家。

[ yī guàn jì jì ]

犹言衣冠楚楚。宋 曾敏行《独醒杂志》卷十:“衣冠濟濟,儀貌鏘鏘,彼何人斯?”《三国演义》第四四回:“次日清晨,孫權 升堂。左邊文官 張昭、顧雍 等三十餘人;右邊武官 程普、黄蓋 等三十餘人:衣冠濟濟,劍佩鏘鏘,分班侍立。”《二十年目睹之怪现状》第二八回:“各人分着幫,擺設了猪羊祭筵,衣冠濟濟在那裏伺候。”

[ jì xiǎn ]

1.犹言攀越险阻。 2.犹救险,救危。

[ shī jì ]

帮助;周济。

[ jì shì ān bāng ]

济:拯救;邦:国家。拯救时世,安定国家。

展开更多