[ yǎn qí xī gǔ ]

偃:仰卧,引申为倒下。放倒旗子,停止敲鼓。原指行军时隐蔽行踪,不让敌人觉察。现比喻事情终止或声势减弱。

[ rì jiǎo yǎn yuè ]

旧时相术家称极贵之相。偃月,指额角似半弦月。

[ fēng xíng cǎo yǎn ]

偃:倒伏。风一吹草就倒下。比喻道德文教的感化人。

[ huà ruò yǎn cǎo ]

指教化推行如风吹草伏。形容教化之易推行。

[ yǎn qí wò gǔ ]

原指行军时隐蔽行踪,不让敌人觉察。现比喻事情终止或声势减弱。同“偃旗息鼓”。

[ yǎn wǔ xiū wén ]

偃:停止;修:昌明,修明。 停止武事,振兴文教。

[ yǎn wǔ chóng wén ]

停息武备,崇尚文教。

[ yǎn wǔ dí wén ]

停止武事,振兴文教。 同“偃武修文”。

[ yǎn wǔ gāo bīng ]

停息武备,不事战争。同“偃武息戈”。

[ fēng xíng gé yǎn ]

风一吹草就倒下。比喻道德文教的感化人。

展开更多