[ liáo liáo wú jǐ ]

寥寥:形容数量少。非常稀少,没有几个。

[ céng jǐ hé shí ]

时间过去没有多久:~,这里竟发生了那么大的变化。

[ bù zhī fán jǐ ]

不知道一共有多少,指同类的人或事物很多。凡:总共。

[ shěn jǐ dù shì ]

省察事机,揣度形势。

[ yī rì wàn jī ]

形容帝王每天处理政事极为繁忙。

[ jiàn shí zhī jǐ ]

指看到时运的推移而预知事情变化的先兆。

[ duī àn yíng jī ]

堆:堆积。案:案头。公文、书信、图书等堆积满案头。原指等待处理的文凭大量积压。后也指书籍或文字材料非常多。

[ píng jī jù zhàng ]

形容傲慢不以礼待客。

[ chuāng míng jī jìng ]

窗户明亮,桌子干净。形容屋里明亮整洁。几(jī)。

[ jiàn jī ér zuò ]

几:苗头;作:行动。指发现一点苗头就立刻采取措施。

展开更多