[ wū yè ]

1.伤心哽泣的声音 2.形容水、风等的声音凄切

[ hǔ yān láng cān ]

见“ 虎嚥狼飡 ”。

[ láng tūn hǔ yàn ]

形容吃东西又猛又急的样子。

[ mǎ yàn chē tián ]

形容车马繁多,非常热闹。

[ shí bù xià yàn ]

食物虽在口中但咽不下去。形容忧心忡忡,不思饮食。

[ yàn kǔ tūn gān ]

犹咽苦吐甘。 偏指吃苦。

[ è jīn kòng yān ]

比喻据守险要之地。

[ láng sūn hǔ yàn ]

飧:熟食,饭食。形容吃东西又猛又急。亦作“狼餐虎咽”。

[ cān fēng yàn lù ]

形容旅途或野外生活的艰苦。

[ láng cān hǔ yān ]

形容吃东西又猛又急。 同“狼餐虎咽”。

展开更多