[ kuí zhá ]

指诏书。

[ kuí níng ]

药名,化学式C20H24O2N2·3H2O。是从金鸡纳树等植物的皮中提制出来的白色晶体或无定形粉末,有苦味。用于治疗疟疾。也叫金鸡纳霜。[英quinine]

[ kuí mò ]

御书,诏书。

[ kuí táng ]

谓科举时代的考场。

[ kuí guāng ]

奎宿之光。旧谓奎宿耀光为文运昌明、开科取士之兆。

[ xī kuí ]

西方的奎宿。二十八宿中白虎七宿的第一宿。有星十六颗,即仙女座九星和双鱼座七星。

[ kuí gé ]

收藏珍贵典籍文物的楼阁。

[ kuí tí ]

见“奎蹄”。

[ kuí hàn ]

指帝王的诗文书画。

[ kuí lì ]

一种类人型种族,居无定所,以工程学技能和机器人知识的卓越而著称。

展开更多