[ cuī nǎi ]

用药品或食物使产妇下奶

[ mǎ nǎi ]

即马奶酒。

[ shào nǎi ]

见“ 少奶奶 ”。

[ nǎi lào ]

用牛、羊乳脂发酵制成的食品

[ jǐ nǎi ]

用手或机械装置挤[牛、羊等] 乳房以取出奶

[ ā nǎi ]

1. [granny] 〈方〉 2. 奶奶 3. 对年老妇女的通称

[ huáng nǎi ]

见“ 黄妳 ”。

[ chī nǎi jìn er ]

犹言吃奶气力。

[ yàng nǎi ]

婴儿吃过奶后吐出,多因一次吃得太多或太急

[ nǎi chá ]

搀和着牛、羊奶沏的茶

展开更多