[ zhuài xiàng luó jiē ]

指大声呼叫,惊动街坊。

[ shēng tuō sǐ zhuài ]

形容强行拖扯。

[ héng tuō dào zhuāi ]

拽:用力拉扯。 指用暴力强拖硬拉。

[ zhuài xiàng luó jiē ]

指大声呼叫,惊动街坊。

[ zhuài bù tuō má ]

穿孝服,服丧事。犹言披麻戴孝。

[ zhuāi pá fú lí ]

从事农业活动,以种田为业。

[ zhuài bù pī má ]

穿孝服,服丧事。犹言披麻戴孝。

[ shēng lā huó zhuài ]

谓拉扯,纠缠。 《儿女英雄传》第二六回:“不去抹那字罷,是生拉活拽的鬧。”

[ zhuài xiàng luó jiē ]

指大声呼叫,惊动街坊。

[ dōng chě xī zhuāi ]

谓事情互相纠缠。犹言拆东补西。

展开更多