[ sǎ dòu chéng bīng ]

撒放豆子,变成军队。传说中谓散布豆类即能变成军队的一种魔法。旧小说戏曲中所说的一种法术。

[ sā sāo fàng pì ]

胡说八道。

[ sǎ bù ]

用撒的方式散布

[ sā pō fàng diāo ]

耍赖撒野。 举动粗蛮,无理取闹。

[ sā shǒu ]

放开手

[ sā jiāo sā chī ]

撒:尽量使出来或施展出来;娇:娇气;痴:憨痴。形容仗着受人宠爱,故意做作。

[ sǎ bō ]

用均匀撒散的方法播种

[ xuán yá sā shǒu ]

①比喻人至绝境,只能另作选择,义无反顾。②指在紧急关头,放下一切不管。

[ fàng diāo sā pō ]

放:使用;刁:无赖,刁滑;撒泼:蛮不讲理。 指使用刁钻狡猾的一套手段。形容极不讲理。

[ mèng sā liáo dīng ]

梦撒:丧失。寮丁:指钱。比喻没钱应酬。亦作“梦撒撩丁”。

展开更多