[ jīng zhào ]

1.旌旗。 2.指铭旌,导引灵柩的魂幡。

[ gū zhào ]

孤独的魂幡。借指孤魂。

[ dān zhào ]

犹丹旌。

[ guī zhào ]

画有龟象的旗帜。

[ fēi zhào ]

飘动的魂幡。

[ yú zhào ]

泛指旌旗。

[ lóng zhào ]

有龙饰的丧幡。

[ míng zhào ]

即铭旌。

[ qí zhào ]

亦作“旂旐”。旌旗。

[ zhào shà ]

丧葬时引柩的丹旐与饰棺的霎。

展开更多