[ xiāo yī gàn shí ]

宵:夜间;衣:穿衣;旰:天已晚。天不亮就穿起衣来,时间晚了才吃饭。形容为处理国事而辛勤地工作。

[ rì gàn wàng cān ]

形容工作勤劳,忘了时间,忘了吃饭。

[ rì gàn wàng shí ]

天色已晚仍顾不上吃饭。 形容专心致志,勤勉不懈。

[ yī xiāo shí gàn ]

指天未明就穿衣起身,天黑了才进食。常用以称谀帝王勤于政事。

[ rì zè gàn shí ]

太阳偏西天色晚了才吃饭。 形容勤于政事。

[ gàn shí zhī láo ]

天色已晚才吃饭。形容勤于政事。

[ xiāo gàn yōu qín ]

形容勤于政事。 同“宵旰忧劳”

[ xiāo gàn yōu láo ]

宵衣旰食,非常劳苦。 形容勤于政事。亦作“宵旰焦劳”、“宵旰忧勤”。

[ xiāo gàn tú zhì ]

宵衣旰食,勤于政事,设法治理好国家。

[ gàn gàn ]

盛貌。

展开更多