[ huáng hūn ]

1.日落以后至天还没有完全黑的这段时间 2.见傍晚

[ hūn àn ]

1.光线微弱;暗 2.昏庸愚昧 3.蜀主刘禅昏暗,边城外破,士女内震,其亡可必矣。 --《三国演义》

[ tiān hūn dì àn ]

昏:天黑。天地昏黑无光。形容刮大风时漫天沙土的景象。也比喻政治腐败,社会黑暗。

[ hūn mí ]

1.因大脑功能严重紊乱而长时间失去知觉 2.昏暗糊涂

[ lì lìng zhì hūn ]

令:使;智:理智;昏:昏乱,神智不清。因贪图私利而失去理智,把什么都忘了。

[ hūn tiān hēi dì ]

形容天色昏暗。也比喻社会黑暗混乱。

[ hūn jué ]

因脑部贫血引起供氧不足而短时间失去知觉

[ rén yuē huáng hūn ]

人在黄昏时约会。 指情人约会。

[ hūn shuì ]

昏昏沉沉地睡

[ chōng hūn tóu nǎo ]

因胜利而头脑发热,不能总冷静思考和谨慎行事。

展开更多