[ wǎn zhào ]

1. 夕阳的余晖;夕阳。 2. 指月亮。

[ wǎn guāng ]

夕阳的光辉。

[ wǎn xiāng ]

1. 指菊花。宋韩琦有"且看黄花晩节香"句﹐故称。 2. 寺庙傍晩点燃的香。

[ wǎn shàn ]

晩饭。

[ wǎn jīng ]

粳稻的一种。生长期长,成熟期较晩。

[ wǎn shì ]

近世。

[ tóu wǎn ]

向暮,傍晩。

[ wǎn diāo ]

后凋。

[ wǎn hé ]

晩稻。

[ wǎn qíng ]

1.谓傍晚晴朗的天色。 2.比喻晩年处境优裕。

展开更多