[ pǔ tōng ]

平常;一般

[ pǔ biàn ]

全面。 指广泛而有共同性

[ pǔ tiān tóng qìng ]

天下的人或全国的人共同庆祝。

[ pǔ jí ]

1.普遍传播 2.普遍推广

[ pǔ dù zhòng shēng ]

众生:指一切有生命的动物及人。佛教语。普遍引渡所有的人,使他们脱离苦海,登上彼岸。

[ pǔ tiān shuài tǔ ]

普天:整个天下;率土:指四海之内。指全中国或全世界。

[ pǔ jì qún shēng ]

佛家语,认为大众营营扰扰,如溺海中,佛以慈悲为怀,施宏大法力,尽力救济他们以便登上彼岸。 同“普度众生”。

[ pǔ dù zhòng shēng ]

佛家语,认为大众营营扰扰,如溺海中,佛以慈悲为怀,施宏大法力,尽力救济他们以便登上彼岸。

[ pǔ tiān zhī xià ]

指整个天下;遍天下。

[ pǔ jì zhòng shēng ]

佛家语,认为大众营营扰扰,如溺海中,佛以慈悲为怀,施宏大法力,尽力救济他们以便登上彼岸。同“普度众生”。

展开更多