[ zhì néng ]

指人的智慧和行动能力

[ cái zhì ]

才华与智力

[ dà zhì ruò yú ]

某些才智出众的人不露锋芒,看来好像愚笨。

[ zhì huì ]

辩析判断、发明创造的能力

[ lǐ zhì ]

一个人用以认识、理解、思考和决断的能力

[ jí zhōng shēng zhì ]

智:智谋。 紧急的时候,猛然想出办法。

[ jī zhì ]

聪明灵活;能随机应变

[ cōng míng ruì zhì ]

指聪颖明智。

[ rén pín zhì duǎn ]

指人一到无路可走的时候,思想迟钝,办法也就不多了。 同“人穷智短”。

[ xí rén gù zhì ]

袭:因袭,套用。 智:指计算。套用别人使用过的计策。

展开更多