[ shǔ guāng ]

破晓时的阳光,比喻已经在望的光明前景

[ fēn xiāo dá shǔ ]

犹通宵达旦。

[ jiè shǔ ]

犹戒旦。报晓。

[ shǔ huá ]

曙光。

[ kāi shǔ ]

黎明。

[ shǔ huī ]

朝阳的光辉。

[ shǔ xiá ]

朝霞。

[ lián hūn dá shǔ ]

犹言通宵达旦。整整一夜,从天黑到天亮。

[ lián xiāo chè shǔ ]

整整一夜,从天黑到天亮。同“连宵达旦”。

[ lí shǔ ]

黎明。

展开更多