[ èr yào ]

亦作“ 二耀 ”。指日月。

[ yáng wēi yào wǔ ]

炫耀武力,显示威风。

[ tāo yào hán guāng ]

掩藏隐匿光明。指不显耀名声。

[ chuí yào ]

见“ 垂耀 ”。

[ níng yào ]

谓闪耀光辉。

[ yǐn yào ]

犹辉映。

[ huá yào ]

见“ 华耀 ”。

[ zhēn yào ]

1.亦作“贞耀”。光焰,光华。 2.光芒四照。 3.唐孟郊的私谥。

[ kuáng yào ]

欺骗迷惑。

[ liè yào ]

群星;星宿。

展开更多