[ cù chǔ ]

谓急促地捣衣。杵,捣衣用的棒槌。

[ tiě chǔ chéng zhēn ]

比喻只要有毅力,肯下苦功,事情就能成功。

[ jiù chǔ zhī jiāo ]

臼:石制的舂米器具。杵:舂米的木棒。臼与杵不相离。比喻非常要好的朋友。

[ jí chǔ dǎo xīn ]

形容惊异不安的心情。

[ jīn chǔ ]

佛教传说中的降魔兵器。

[ mó chǔ zuò zhēn ]

形容只要肯下功夫,再难的事也能成。

[ chén chǔ ]

谓奸诈之人伪托真诚。

[ zhè chǔ ]

用柘木制的杵。

[ chǔ tǔ ]

筑土,夯土。

[ líng chǔ ]

指传说中月中白兔的捣药杵。

展开更多