[ qīng chu ]

1.清晰;明白;有条理 2.清峻严整

[ qiáo chǔ ]

1.比喻杰出的人才或事物 2.刘炫于数君之内,实为翘楚。--孔颖达《春秋正义序》

[ yī guān chǔ chǔ ]

楚楚:鲜明、整洁的样子。 衣帽穿戴得很整齐,很漂亮。

[ suān chǔ ]

苦楚;悲痛

[ qín wěi chǔ zhuì ]

形容办事不负责,相互扯皮。 诿,推委;諈,推辞。 清 昭槤 《啸亭续录·王西庄之贪》:“及仕宦後, 秦 諉 楚 諈,多所乾没。”

[ yī qīng èr chǔ ]

十分清楚、明白。

[ yī guàn qí chǔ ]

见“ 衣冠楚楚 ”。

[ tòng chǔ ]

肉体的痛苦或精神的苦楚

[ sì miàn chǔ gē ]

比喻陷入四面受敌、孤立无援的境地。

[ chǔ chǔ dòng rén ]

楚楚:鲜明整洁的样子。形容美好的样子引人怜爱。

展开更多

猜你关注广告