[ mǎ bó liù ]

男女关系的牵线人。

[ piāo bó ]

1.随波浮动或停泊:游艇~在附近的海面上。 2.比喻职业、生活不固定,东奔西走:~异乡。

[ tíng bó ]

指船舶靠于码头、泊于锚地或系于浮筒。分生产性停泊和非生产性停泊。

[ dàn bó ]

指把名利看得很 淡。泊(bó)。

[ piāo bó ]

见〖漂泊〗。

[ piāo bó wú dìng ]

飘:随水漂流;泊:停留,暂住。比喻东奔西走,生活不安定。

[ luán piāo fèng bó ]

飘、泊:随流飘荡。原形容书法笔势潇洒飘逸,后比喻夫妻离散或文人失意。

[ fèng bó luán piāo ]

比喻有才之人不得志,飘泊无定。

[ yàn bó rén hù ]

犹雁户。

[ dàn bó guǎ yù ]

澹泊:恬淡;寡:少;欲:欲望。形容心情恬淡,不图名利。

展开更多