[ lì dǎn zhuó gān ]

犹沥胆披肝。比喻开诚相见。也形容非常忠诚。

[ zhèn yī zhuó zú ]

濯足:洗脚。抖掉衣服上的灰尘,洗去脚上的污垢。形容放弃世俗生活的荣华富贵,立志在山中隐居。

[ tóng shān zhuó zhuó ]

没有树木,光秃秃的山。

[ xǐ zhuó mó cuì ]

指修养锻炼。

[ zhuó wū yáng qīng ]

濯:洗。洗去污垢,激扬清澈。比喻扬善除恶。

[ zhuó shù ]

洗涤。

[ zhuó gài ]

1.洗涤。 2.比喻栽培,提拔。

[ zhuó lóng ]

1.汉代宫苑名。在洛阳西南角。 2.池名。 3.厩名。

[ zhuó zú ]

语出《孟子·离娄上》:“沧浪 之水清兮,可以濯我缨;沧浪 之水浊兮,可以濯我足。”本谓洗去脚污。后以“濯足”比喻清除世尘,保持高洁。

[ zhuó yīng ]

洗濯冠缨。语本《孟子·离娄上》:“沧浪之水清兮,可以濯我缨。”后以“濯缨”比喻超脱世俗,操守高洁。

展开更多