[ xiǎo lù zhī jiàn ]

用篠竹、簵竹制成的箭。谓良箭。 汉 王充 《论衡·效力》:“干將之刃,人不推頓,苽瓠不能傷;篠簵之箭,機不動發。 魯 縞不能穿。非無干將、篠簵之才也,無推頓發動之主。苽瓠、 魯 縞不穿傷,焉望斬旗穿革之功乎?”

[ zhēn xiǎo ]

指箭竹。

[ bì xiǎo ]

绿竹。 唐 武元衡 《题故蔡国公主九华观上池院》诗:“曙烟深碧篠,香露湿红蕖。” 唐 李贺 《嘲少年》诗:“别起高楼临碧篠,丝曳红鳞出深沼。” 宋 杨万里 《过真阳峡》诗之二:“莫道无人径亦穷,尚餘碧篠伴青枫。”

[ xiǎo dàng ]

1.竹。篠,小竹;簜,大竹。 2.引申为使高尚、美好。

[ yán xiǎo ]

洒盐水用的竹刷子。

[ jīng xiǎo ]

楚 地所产的小竹。《列子·汤问》:“ 詹何 以独茧丝为纶,芒鍼为钩,荆篠为竿,剖粒为饵,引盈车之鱼於百仞之渊。”

[ xiǎo lí ]

竹篱。

[ fēng xiǎo ]

茂竹。

[ xuě xiǎo ]

即新竹。因竹上有浓厚的白粉,故称。

[ lǜ xiǎo ]

绿色小竹。 《文选·谢灵运<过始宁墅>诗》:“白云抱幽石,緑篠媚清涟。” 刘良 注:“篠,竹箭也。” 唐 宋之问 《宿云门寺》诗:“夤缘緑篠岸,遂得青莲宫。” 宋 王禹偁 《寄题陕府南溪兼简孙何兄弟》诗:“气秋緑篠战,露睍圆荷捧。”

展开更多