[ jī xì ]

1.亦作“羇係”。缚系。 2.拘系;束缚。

[ bù jī zhī cái ]

羁:马笼头,比喻约束。非凡的、不可拘束的才能。

[ luò tuò bù jī ]

形容人性情豪放,行为散漫。

[ jī mí ]

笼络牵制(旧多指笼络牵制藩属)。縻(mí)。

[ fàng zòng bù jī ]

指恣意行事,不受约束。

[ fàng làng wú jī ]

放纵任性,不加检点,不受约束。同“放浪不羁”。

[ zhuó luò bù jī ]

指卓越超群,不甘受拘束。

[ luò pò bù jī ]

落魄:穷困,不得意;羁:束缚。潦倒失意,行为放纵。也指豪迈不受拘束。

[ lěi làng bù jī ]

形容胸怀坦荡,举止不受约束。同“磊落不羁”。

[ kuàng dá bù jī ]

旷达:心胸开阔,想得开;不羁:不受束缚。心胸开阔达观,不受拘束。

展开更多