[ xié è ]

(性情、行为)不正而且凶恶:~势力。

[ gǎi xié guī zhèng ]

离开邪路,回到正路上来。指改正错误,重新做人。

[ jiān xié ]

1.奸诈邪恶。 2.奸诈邪恶的人:~当道。

[ zhèng zhí wú xié ]

公正而无私心。

[ xié tú ]

不正当的途径。

[ xié mó wài dào ]

佛教用语。指异端邪说或妖魔鬼怪。《药师经》下:“又信世间邪魔外道,妖孽之师,妄说祸福。” 后讹读成邪门歪道。指不正当的门路。邪魔:无佛书根据的妄说。外道:指佛教以外的教派。

[ xié dào ]

不正当的生活道路:走~。

[ xié mó ]

宗教指迷惑人、害人性命的鬼怪。

[ xié lù ]

邪道。

[ gé xié fǎn zhèng ]

革除错误,回到正道上。

展开更多