[ zhèng zhòng ]

严肃认真:~其事。~声明。话说得很~。

[ zhèng zhòng qí shì ]

形容对待事情非常严肃认真。

[ zhèng zhāo sòng lóng ]

杜预注:“昭,明也。聋,暗也。”比喻情况不同。

[ zhèng zhòng qí cí ]

谓说话态度严肃认真。

[ zhèng rén mǎi lǚ ]

用来讽刺只信教条,不顾实际的人。

[ zhèng rén zhēng nián ]

年:年龄。比喻争论的事情既无根据,又无意义。

[ zhèng wèi zhī yīn ]

郑卫:指春秋时的郑国和卫国。指春秋战国时郑、卫等国的民间音乐。

[ zhèng fú ]

汉 经学家 郑玄 与 服虔 的并称。

[ èr zhèng ]

指 唐 郑从谠 与 郑畋。

[ zhèng rén shí lǚ ]

郑人:春秋时期郑国人。履:鞋。郑国人买鞋。比喻只相信书本,不相信客观实际。多用以讽刺教条主义者。

展开更多