[ shǎn bì ]

迅速侧转身子向旁边躲避:~不及。

[ dōng shǎn xī nuó ]

形容有所畏惧,躲躲闪闪。

[ shǎn xiàn ]

一瞬间出现;呈现:往事又~在眼前。

[ shǎn yú ]

见“闪揄”。

[ hū shǎn ]

形容闪光:闪光弹~一亮,又~一亮。

[ hū shan ]

闪耀;闪动:小姑娘~着大眼睛看着妈妈。

[ shǎn dòng ]

不稳定地抖动。

[ shǎn hóng ]

指电光。

[ diàn shǎn léi míng ]

闪电飞光,雷声轰鸣。比喻快速有力。也比喻轰轰烈烈。

[ yī léi èr shǎn ]

形容躲避迅速。

[ shǎn nà ]

见“闪朒”。

展开更多