[ shǎn ]
[ shěn ]
[ tàn ]
部首:氵 笔画:21 五笔:IUCY

基本解释

㶒[shǎn]

《集韻》式稔切,音審。瀹,水流漂疾貌。又所感切,音縿。義同。

㶒[shěn]

又《廣韻》《集韻》他紺切,貪去聲。汎,水浮貌。

㶒[tàn]

又《廣韻》《集韻》賞敢切,音摲。水貌。一曰果勇貌。

相关词汇

同音字 更多>>
同部首 更多>>
同笔画 更多>>
展开更多

猜你关注广告