[ zhì ]
[ shì ]
部首:山 笔画:9 五行:金 五笔:MFFY

基本解释

峙[zhì]

耸立;屹(yì)立 对~。

峙[shì]

繁峙(Fánshì),地名,在山西。

详细解释

峙[zhì]

〈动〉

1. (形声。从山,寺声。本义:稳固地、高高地立起)

2. 同本义

五山始峙而不动。——《列子·汤问》

水何澹澹,山岛竦峙。——曹操《步出夏门行》

又如:峙立

3. 引申为相对耸立,对立

六国互峙。——晋· 潘岳《为贾谧作赠陆机》

4. 储备

峙乃糗粮。——《书·费誓》

以峙其峙。——《诗·大雅·崧高》

又如:峙积(积储)

5. 另见 shì

峙[shì]

1. ——如“繁峙”,(Fánshì)山西一县名

2. 另见 zhì

展开更多

猜你关注广告