[ tuō ]
部首:扌 笔画:6 五行:火 五笔:RTAN

基本解释

1. 用手掌承着东西 :两手~着下巴。

2. 陪衬,铺垫 :衬~。烘~。

3. 承着器物的东西 :~盘。

4. 寄,暂放 :~身,~售。~儿所。

5. 请求、帮助 :请~。恳~。

6. 借故推诿躲避 :推~。假~。

7. 依赖 :~福。~庇。

8. 委任 :~付。委~。

9. 压强单位。

近反义词

反义词
展开更多

猜你关注广告