[ pǔ ]
部首:氵 笔画:13 五行:水 五笔:IGEF

基本解释

1. 广大。

2. 普遍。

3. 姓。

详细解释

〈形〉

1. (形声。左形,右声。本义:水之大,泛指广大)

2. 同本义

溥,大也。——《说文》

溥之而横溥四海。——《礼记·祭义》

泛滥溥漠。——马融《长笛赋》

瞻彼溥原。——《诗·大雅·公刘》

又如:溥洽(广博周遍);溥大(广大);溥将(广大)

3. 通“普”。普遍的

溥天之下,莫非王土。——《诗·小雅·北山》

溥溥如天。——《礼记·中庸》

又如:溥畅(普及流畅);溥博(普遍而广大);溥天(遍天下);溥泛(普遍,广泛);溥遍(普遍)

〈名〉

1. 通“浦”。水涯,水边

储与乎大溥,聊浪乎宇内。——《汉书·扬雄传上》

展开更多

猜你关注广告