[ hōng ]
部首:艹 笔画:16 五行:木 五笔:ALPX

基本解释

君主时代称诸侯或大官等的死。

详细解释

〈动〉

1. (形声。从死,瞢(méng)省声。本义:古代称诸侯之死。后世有封爵的大官之死也称薨)

2. 同本义

薨,死也。——《尔雅》

鲁文公薨,而东门遂镣适立庶。——《左传·昭公三十二年》

昭王薨。——《史记·魏公子列传》

又如:薨落(死的意思。通常指诸侯之死);薨奄(指王侯死亡);薨殁(指王侯死亡);薨殂(指王侯之死);薨背(犹薨殂);薨逝(犹薨殂);薨谢(薨殂)

3. 杀害

闭太后于后宫,薨怿于下省。——北魏· 杨衒之《洛阳伽蓝记》

4. [象]:嘈杂声 。

如:薨薨(众虫齐飞声;填土声、雷声、水声、鼓声等);薨然(形容人声嘈杂)

展开更多

猜你关注广告